گالری تصاویر افتتاحیه آموزشگاه شیرینکده

افتتاحيه آموزشگاه شيرينكده با مديريت زهرا خدادادى آشپز و قناد بين المللshirinkadeh-academy05

افتتاحیه شیرینکده

با حضور آقاى شجاعى مهر مجرى بزرگ صدا و سيما و استاد عزيز و مهربان آقاى بابارحيم

shirinkadeh-academy03
shirinkadeh-academy02

shirinkadeh-academy026
shirinkadeh-academy020

افتتاحیه آموزشگاه شیرینکده

به همراه تيم مجله خانواده سبز و آشپزى سبز و آقاى شجاعى مهر مجرى بزرگ صدا و سيما

shirinkadeh-academy021

shirinkadeh-academy018
shirinkadeh-academy016
shirinkadeh-academy028
shirinkadeh-academy027

shirinkadeh-academy09
shirinkadeh-academy01
shirinkadeh-academy013
shirinkadeh-academy025

shirinkadeh-academy011

افتتاحیه آموزشگاه شیرینکده

با حضور گرم شما عزیزان

shirinkadeh-academy04
shirinkadeh-academy019